Menu

Vedtægter for Ringe Boldklub

VEDTÆGTER FOR RINGE BOLDKLUB

 

 § 1.

Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

§ 2.

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at spille fodbold, dyrke anden idræt og deltage i aktiviteter, der er til glæde og gavn for både den enkelte og fællesskabet.

 

§ 3.

Foreningen er medlem af DBU Fyn / Dansk Boldspil-Union samt Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Foreningen er derved undergivet disse forbunds love og vedtægter.

 

§ 4.

Som medlemmer optages børn og voksne.

Medlemmerne forpligter sig til at følge klubbens vedtægter og værdigrundlag.

Udmeldelse sker til kassereren med l4 dages varsel til den 1. i en måned.

Føler et medlem sig forurettet, kan vedkommende klage til bestyrelsen, som skal behandle klagen pà førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Et udelukket medlem har ret til at få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 6.

Foreningen hæfter med sin formue for indgåede forpligtelser. Medlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har indgået. Medlemmerne har ikke økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover at betale kontingent efter gældende regler.

Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 – 9 bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelsen og revisor gælder for 2 år, alle øvrige valg for 1 år. Formand og kasserer afgår på skift. Valgbar er ethvert myndigt medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og nedsætter de nødvendige udvalg, samt udpeger medlemmer til udvalgene.

 

§ 8.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar.

Indkaldelsen sker gennem sociale medier, via facebook og klubbens hjemmeside, evt. avis med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kun fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret. For medlemmer under 15 år overgår stemmeretten til forælder/værge.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Der foretages skriftlig afstemning når blot et medlem ønsker det. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der til den fastsatte tid er mødt 20 stemmeberettigede medlemmer. I modsat tilfælde ventes 15 minutter, hvorefter generalforsamlingen erklæres for beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

 

§ 9.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og budget

4. Behandling af forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Næste års arbejde

7. Valg af:

a) Bestyrelsesmedlemmer

b) 2 suppleanter

c) 1 revisor

d) 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav om det med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget og indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 11.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§ 12.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

§ 13.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.

 

§ 14.

Klubben kan kun opløses eller indgå fusion med en anden klub/forening, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum stemmer for forslaget.

Ved fusion indgår klubbens tilstedeværende midler i fusionen.

Ved opløsning tilfalder foreningens tilstedeværende midler almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. februar 2019.

 

                                _____________________                                 _____________________

                                        Jannie Olsen                                                   Jeanette L. Andersen

 

                                 _____________________                                _____________________

                                        Kim Duvander                                                 Jens Peder Thyesen       

 

                                _____________________                                 _____________________

                                     Christian Mølsted                                                  Rune Månsson

 

                               

Luk