Menu

Vedtægter for kunstgræsbanen

Vedtægter for Ringe Boldklubs Kunstgræsbane af 2013

 

Paragraf l

Foreningens navn er Ringe Boldklubs Kunstgræsbane af 2013. Foreningen er stiftet den 2. september 2013 og foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.

 

 Paragraf 2

Foreningens formål er gennem anlæggelse og drift af en kunstgræsbane, at medvirke til at skabe optimale spille- og træningsmuligheder i Ringe.

 

 Paragraf 3

Alle medlemmer af Ringe Boldklub er medlemmer af foreningen. Der betales ikke kontingent.

 

 Paragraf 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer: Den til enhver tid siddende formand og kasserer i Ringe Boldklub. To medlemmer udpeges af Ringe Fri- og Efterskole. To medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Ringe Boldklubs formand og kasserer varetager automatisk samme poster i foreningens bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningens ledelse skal drive foreningen i overensstemmelse med Ringe Boldklubs interesser og visioner. De vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode: En fra Ringe Boldklub og en fra Ringe Fri- og Efterskole. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal vedkommende blive den periode, som det afgående bestyrelsesmedlem skulle have siddet.

De til enhver tid fungerende revisorer og revisorsuppleanten i Ringe Boldklub varetager hvervet som revisorer og revisorsuppleanten i foreningen.

Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år samt forældre til aktive medlemmer under 18 år kan opstilles og vælges til bestyrelsen.

Ethvert medlem af Ringe Boldklub, der er fyldt 15 år samt 1 forældre pr. medlem af Ringe Boldklub under 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

 

For at opnå valg skal den opstillede person være til stede ved generalforsamlingen eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra den ikke-tilstedeværende person om, at vedkommende ønsker at stille op til valg.

I forbindelse med kassererarbejdet bemyndiges bestyrelsen til at entrere med eksterne ressourcer, såfremt dette skønnes nødvendigt.

 

Bestyrelsen bemyndiges mulighed for at honorere evt. eksterne ressourcer uden generalforsamlingens godkendelse, såfremt det økonomiske vederlag kan afholdes inden for foreningens formåen.

 

 Paragraf 5

 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen.

Foreningen er forpligtiget til at donere et eventuelt overskud til almennyttige formål – herunder amatøridræt. Evt. underskud fra foregående regnskabsår udlignes inden evt. overskud doneres til anden side.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningen tegnes i økonomisk anliggende ved underskrift af formand og kasserer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

 

Paragraf 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i overensstemmelse med foreningens love.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange der er mødt.

 

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt

 

Alle beslutninger, herunder vedtægtsændringer, vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal, hvis det ønskes, foretages.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3-del af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

Paragraf 7

 De valgte revisorer gennemgår det afsluttede årsregnskab og forsyner det med revisorpåtegning.

 Revisorerne har ret til et eksemplar til uanmeldt revision.

 

Paragraf 8

Ophævelse af foreningen kan kun ske ved stemmeflertal på to efter hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle midler anvendes til at tilgodese formål inden for amatøridrætten i Faaborg-Midtfyn kommune.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. september 2013.

Luk